Szanowni Państwo

Chcielibyśmy pozostać z Państwem w kontakcie, jednakże ze względu na najnowsze regulacje Unii Europejskiej dotyczące ochrony danych (RODO), zobligowani jesteśmy prosić Państwa o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Top Marketing SSU Aneta Sowa. Mieliśmy okazję do bezpośredniego kontaktu lub Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane ze źródeł powszechnie dostępnych (takich jak LinkedIn, GoldenLine, strony www, artykuły prasowe).

Uprzejmie informujemy, że firma TOP MARKETING SSU ANETA SOWA z siedzibą przy ul. Mikołaja Reja 1, 64-100 Leszno przetwarza informacje:

- pozyskane w drodze indywidualnych działań takich jak: uczestniczenie w targach reklamy RemaDays i Festiwal Marketingu oraz rejestrowanie podmiotów zainteresowanych nawiązaniem współpracy poprzez strony: www.topgadzety.com.pl, www.topslodycze.pl, www.topmarketing.com.pl, www.swietaswieta.com.pl, www.swietaswieta.pl,www.prezentynaswieta.com.pl prowadzonych od kilkunastu lat, tworząc bazę danych podmiotów gospodarczych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł. W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: TOP MARKETING SSU ANETA SOWA z siedzibą przy ul. Mikołaja Reja 1, 64-100 w Lesznie. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres biura handlowego mieszczącego się przy ulicy Kołacińskiej 35,03-171 Warszawa lub email/mail to: biuro@topmarketing.com.pl

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. 3. Administrator wykorzystuje Państwa dane wyłącznie do przeprowadzania kampanii reklamowych swoich produktów i nie udostępnia ich innym osobom trzecim.

4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie dostępne wskazane w pkt. 13 poniżej.

5. Państwa dane osobowe będą przez firmę TOP MARKETING SSU ANETA SOWA przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy, o których mowa w pkt. 4 powyżej.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:
- kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@topmarketing.com.pl
- kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Mikołaja Reja 1,64-100 Leszno.

7. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane poprzez podanie ich w trakcie naszych kampanii telemarketingowych i emailingowych zapytań, ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS) oraz w sposób ręczny w związku z podaniem danych w trakcie współpracy bieżącej.

8. TOP MARKETING SSU ANETA SOWA może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

Z poważaniem,
Zespół Top Marketing

Jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania takich wiadomości wyślij NIE w temacie maila na adres: biuro@topmarketing.com.pl